Pravidla uplatnění Poukazů Čedok 2023

ALMIRO

pravidla uplatnění Poukazů Čedok 2023


I. Výkladové ustanovení

 1. ALMIRO je obchodní společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o., IČO: 241 87 321, se sídlem na adrese 110 00 Praha 1 - Staré Město, Melantrichova 477/20, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186824.
 2. Zboží jsou přípravky na ochranu rostlin a listová hnojiva, jejichž výrobcem a/nebo prodejcem je ALMIRO.
 3. Čedok je společnost Čedok a.s., IČO: 60192755, se sídlem 130 00 Praha 3 – Vinohrady, Vinohradská 2577/178, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2263.
 4. Poukaz Čedok je víceúčelový poukaz vydaný společností Čedok v listinné podobě, opatřený těmito údaji:

a)     evidenčním číslem,

b)     nominální hodnotou,

c)      dobou platnosti a

d)     unikátním kódem sloužícím k jeho uplatnění;

který lze po dobu jeho platnosti uplatnit u společnosti Čedok k úhradě ceny zájezdu až do výše jeho nominální hodnoty. Není-li stanoveno jinak, činí nominální hodnota Poukazu Čedok 3.000 Kč a 5.000 Kč při ceně odkupu 5 Kč. Doba platnosti je 1 rok.  Poukaz Čedok je cenný papír; v případě jeho ztráty či zničení není možné právo s ním spojené úspěšně uplatnit.5. Sezónní akcí se rozumí časově a/nebo množstevně omezená prodejní akce vyhlášená společností ALMIRO, při které společnost ALMIRO za nákup Zboží vybraného typu a množství poskytuje zákazníkovi stanovenou formu zvýhodnění.  


II. Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla upravují podmínky vzniku nároku zákazníka ALMIRO na Poukaz Čedok za koupi Zboží v rámci Sezónní akce a podmínky jeho uplatnění u společnosti Čedok.


III. Sezónní akce

 1. ALMIRO vyhlašuje Sezónní akci nepravidelně, dle svého uvážení. Informace o Sezónních akcích vyhlašuje ALMIRO v letáku Sezónní akce, který může rozdávat při osobním kontaktu se zákazníkem, zasílat zákazníkům na jejich e-mailovou adresu, zveřejňovat na svých webových stránkách, či je distribuovat jinak.
 2. V letáku Sezónní akce uvede ALMIRO zejména druh Zboží v akci, dobu trvání Sezónní akce a formu zvýhodnění. Pokud ALMIRO jako formu zvýhodnění stanoví možnost odkupu Poukazu Čedok, uvede v letáku rovněž množství stanoveného druhu Zboží potřebné k získání nároku na odkup jednoho Poukazu Čedok, nominální hodnotu Poukazu Čedok a kupní cenu k odkupu Poukazu Čedok.


IV. Vznik a uplatnění nároku na odkup Poukazu Čedok

 1. Nárok na odkup Poukazu Čedok vzniká zákazníkovi, který během doby trvání Sezónní akce Zboží řádně odkoupil anebo provedl Závaznou objednávku stanoveného množství Zboží uvedeného v letáku Sezónní akce a následně Zboží řádně odkoupil a svůj nárok na odkup Poukazu Čedok uplatnil vůči společnosti ALMIRO.
 2. Bude-li objednané Zboží odkoupeno a nárok uplatněn až po skončení Sezónní akce, nemá to vliv na vznik nároku. Zákazník je však povinen objednané zboží odkoupit a to nejpozději do tří (3) měsíců od skončení Sezónní akce, jinak tento nárok zaniká, ledaže by společnost ALMIRO rozhodla jinak.
 3. Nárok na odkoupení Poukazu Čedok uplatní zákazník buďto prostřednictvím obchodního zástupce ALMIRO nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu info@almiro.cz, přičemž je povinen svůj nárok doložit daňovým dokladem (fakturou) o provedeném nákupu Zboží. Rozhodující pro vznik a uplatnění nároku na odkup Poukazu je datum uskutečnění zdanitelného plnění vystaveného daňového dokladu. Obsahuje-li daňový doklad datum uskutečnění zdanitelného plnění po ukončení platnosti Sezónní akce, doloží zákazník k prokázání svého nároku rovněž kopii závazné objednávky Zboží s datem objednání Zboží během doby trvání Sezónní akce.
 4. ALMIRO provede kontrolu uplatněného nároku a v případě splnění podmínek umožní zákazníkovi odkup Poukazu Čedok tak, že mu jej předá obchodní zástupce ALMIRO proti zaplacení odkupní ceny. Na konkrétním datu předání se zákazník dohodne s příslušným obchodním zástupcem ALMIRO individuálně.
 5. Neprokáže-li zákazník vznik nároku na odkup Poukazu Čedok, anebo byla-li možnost odkupu Poukazu za totéž Zboží již poskytnuta třetí osobě, vyhrazuje si ALMIRO právo neumožnit odkup Poukazu Čedok. Zákazník v takovém případě právo na odkup Poukazu Čedok za daný nákup Zboží navždy ztrácí, ledaže by společnost ALMIRO rozhodla jinak.
 6. Zjistí-li ALMIRO dodatečně, že je či byl dán některý z důvodů pro neumožnění odkupu Poukazu Čedok zákazníkovi, a pokud si zákazník Poukaz Čedok již odkoupil, vyhrazuje si ALMIRO právo mu stejný počet Poukazů Čedok odebrat nebo zneplatnit, anebo mu neumožnit odkup stejného počtu Poukazů Čedok za další nákupy Zboží při této či budoucí Sezónní akci, a to bez předchozího upozornění.
 7. Nárok na odkup Poukazu Čedok nelze převést na třetí osobu.

 

V. Uplatnění Poukazu

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit Poukaz během doby jeho platnosti u společnosti Čedok na uhrazení ceny libovolného zájezdu dle aktuální nabídky platné ke dni uplatnění Poukazu Čedok.
 2. Poukaz Čedok lze uplatnit na více zájezdů najednou, ale pouze v rámci jednoho nákupu. V rámci jednoho nákupu lze rovněž uplatnit více Poukazů Čedok najednou.
 3. Je-li Poukaz Čedok uplatněn na uhrazení ceny převyšující jeho nominální hodnotu, doplatí zákazník rozdíl ceny zvoleného zájezdu a nominální hodnoty Poukazu Čedok. Není-li Poukaz Čedok při svém uplatnění vyčerpán v plné výši své nominální hodnoty, nelze jej ve zbylé části nominální hodnoty znovu uplatnit.
 4. Poukaz není směnitelný za peníze. Byl-li Poukaz Čedok uplatněn na zájezd, ohledně nějž následně došlo k platnému odstoupení od kupní smlouvy či oprávněné reklamaci, poskytne společnost Čedok zákazníkovi vlastní náhradní poukaz s nominální hodnotou přiměřenou hodnotě zájezdu.
 5. Nemůže-li zákazník Poukaz Čedok u společnosti Čedok uplatnit, je povinen o tom informovat ALMIRO bez zbytečného odkladu.
 6. ALMIRO neodpovídá zákazníkovi za vady zájezdu ani škodu způsobenou společností Čedok či třetí osobou.


VI. Reklamační podmínky Poukazu Čedok

 1. Zjistí-li zákazník, že Poukaz Čedok vykazuje faktické či právní vady (např. neobsahuje náležitosti dle těchto podmínek, nelze jej uplatnit u společnosti Čedok apod.), vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zjištění vady, buďto společnost Čedok jako vystavitele Poukazu Čedok nebo společnost ALMIRO jako prodávajícího Poukazu.
 2. Vůči společnosti Čedok se reklamace uplatňuje e-mailem zaslaným na adresu info@cedok.cz. Práva a povinnosti neupravená těmito podmínkami se řídí Reklamačními podmínkami společnosti Čedok.
 3. Vůči společnosti ALMIRO se reklamace uplatňuje e-mailem zaslaným na adresu info@almiro.cz.
 4. Zákazník je v e-mailové zprávě o reklamaci povinen uvést evidenční číslo Poukazu Čedok,
 5. popis vady Poukazu Čedok, okolnosti pokusu o jeho uplatnění a veškeré další rozhodné skutečnosti. Za rozhodné datum podání reklamace se považuje okamžik odeslání e-mailu na příslušnou e-mailovou adresu.
 6. Společnost ALMIRO je povinna zajistit vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od oznámení reklamované vady Poukazu Čedok.
 7. Je-li reklamace důvodná, ALMIRO zajistí možnost řádného uplatnění Poukazu u společnosti Čedok, anebo poskytne zákazníkovi nový Poukaz Čedok.
 8. Zákazník je oprávněn od smlouvy o odkupu Poukazu Čedok odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Zákazník je oprávněn, ale nikoli povinen použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 těchto podmínek. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka vrátí ALMIRO Účastníkovi zaplacenou odkupní cenu vadného Poukazu Čedok. Nárok zákazníka na odkup Poukazu Čedok se však neobnovuje.
 9. Na práva a povinnosti z vadného plnění při odkoupení Poukazu Čedok se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky se řídí právem České republiky. Právní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 2. Pro případ soudních sporů se strany dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1.
 3. ALMIRO si vyhrazuje právo podmínky věrnostního programu kdykoli jednostranně změnit či zrušit, a to i v průběhu Sezónní akce.
 4. Pravidla pro uplatnění Poukazů Čedok jsou nadřazena vydaným informačním a propagačním materiálům.
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2023.

09/01/2023

obr