Podpora ochrany a vývoje cukrové řepy s ALTRONEM Silver New

Cukrová řepa je tradiční plodinou v úrodných oblastech a její výnosový potenciál ovlivňuje mnoho různých faktorů. Vyšší výnosy a kvalitu produkce pozitivně ovlivní zejména delší vegetační období, ovšem podstatný vliv má i správně provedená ochrana a výživa rostlin. 


Jednoduché a komplexní řešení rychlé aktivace růstu a vývoje rostlin přináší ALTRON Silver New. Z hlediska svého složení je jedinečný. Obsahuje jak látky zvyšující hladinu fytohormonů, tak látky aktivující buněčné pochody. Pro rostliny je zdrojem všech základních živin a významných stopových prvků, které jsou vázané ve formě dobře asimilovatelných citrátových vazeb. Zastoupeny jsou makroprvky (N, P, K) a mikroprvky (Mn, Zn, Cu, Mo, B) včetně železa vázaného ve formě vysoce účinného chelátu (Fe-EDDHA). ALTRON Silver New navíc obsahuje látky Krebsova cyklu, což je důležitý metabolický děj - kyselinu fumarovou, askorbovou, salicylovou, jablečnou, vinnou, citrónovou a vysoce aktivní kyselinu jantarovou. Okamžitý přísun energie dodávají jednoduché cukry. Vše je pak zakomponováno v roztoku nanostříbra.

 

Několikaletými pokusy bylo prokázáno, že společná aplikace ALTRONU Silver New se systémovými fungicidy a insekticidy pozitivně ovlivňuje průnik účinných látek do rostliny.

 

ALTRON Silver New a jeho aplikace v porostech cukrové řepy je vhodné kombinovat s fungicidy proti Cercospora beticola způsobující cerkosporovou listovou skvrnitost. Tato choroba patří mezi nejvýznamnější listové choroby cukrovky a předpokladem úspěšnosti fungicidního ošetření je správná diagnostika patogenu, výběr fungicidu a načasování jeho aplikace. Díky společné kombinaci fungicidu s ALTRONEM Silver New dochází k podpoře průniku a rozvádění účinné látky fungicidu. To bylo mimo jiné prokázáno i v pokusech cukrové řepy v lokalitě Potěhy. V měsíci srpnu došlo k fungicidnímu ošetření cukrovky proti cerkosporióze fungicidem obsahujícím účinné látky azoxystrobin a difenoconazole. Zakryty byly středové části rostlin a následně došlo k aplikaci samotného fungicidu. V druhé variantě byla provedena kombinace fungicidu s ALTRONEM Silver. Nezasažené části rostlin byly po 10 dnech předány na rozbory, kde se zjišťoval obsah reziduí aplikovaného fungicidu. Pokusy jasně prokázaly, že při společné aplikaci fungicidu proti cerkosporióze a ALTRONU Silver došlo k pozitivnímu ovlivnění průniku účinných látek fungicidu do rostliny.

 

V posledních letech trápí pěstitele cukrové řepy také bakteriózy. Ochranu porostů stěžuje nutnost přesného určení patogenu a také to, že doposud neexistuje žádný registrovaný přípravek pro použití proti této chorobě. Podstatnou roli tak hraje zejména výborný zdravotní stav rostlin. Kombinací ALTRONU Silver New s fungicidem bylo podpořeno zlepšení zdravotního stavu porostů a to díky pozitivnímu ovlivnění imunity rostlin.

 

Použití ALTRONU Silver New v porostech cukrové řepy tak nachází své opodstatněné místo zejména při společné aplikaci s fungicidy, kdy dochází k pozitivnímu ovlivnění účinku aplikovaného fungicidu, ale také výnosu bulev a cukernatosti. Podpořen je nárůst listové plochy a mohutnější kořenový systém. Půdní živiny jsou pro rostliny snáze dostupné a rostliny také lépe odolávají letním přísuškům. ALTRON Silver New doporučujeme aplikovat v dávce 0,3 l/ha. Při silném infekčním tlaku lze doporučenou dávku zvýšit na 0,6 l/ha.

 

Aplikaci ALTRONU Silver při pěstování cukrové řepy si odzkoušeli a také stabilně zařadili do svého pěstebního systému v zemědělském podniku BONAGRO, a. s. nacházejícím se v obci Blažovice na Brněnsku. Předseda představenstva Ing. Roman Zvěřina, který dlouhá léta pracoval i na úseku rostlinné výroby, o ALTRONU Silver říká: „ALTRON Silver používáme již několik let. Porosty cukrovky mají výrazně lepší zdravotní stav a to je viditelné i v období většího infekčního tlaku. Vše se pak odrazí ve vyšším výnosu i cukernatosti. Sami zkoušíme různé kombinace listové výživy a pokusy vždy vyhodnocujeme. Kromě aplikací v cukrové řepě používáme ALTRON Silver také v porostech řepky ozimé, pšenice a ječmeni jarním.“

 

Důležité je zařadit ALTRON Silver New jako součást pěstební technologie. Velkou předností je jeho univerzálnost – aplikace ve vše plodinách a všech růstových fázích rostlin. Při pěstování cukrové řepy lze ALTRON Silver New použít ve fázi 4–6 pravých listů, kdy dochází k vyrovnání porostu, podpoře zakořenění a růstu rostlin. Další vhodnou fází je počátek uzavírání porostu nebo spojení aplikace ALTRONU Silver New s již zmiňovaným fungicidním ošetřením pro pozitivní ovlivnění účinku aplikovaného fungicidu, výnosu a cukernatosti. Výhodou ALTRONU Silver New jsou jeho silné antistresové účinky (sucho, chlad, herbicidní stres).

 

Z produktové nabídky společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. pro pěstitele cukrové řepy je důležité připomenout GRAFOP (selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům), SN Prosulfan (kapalné hnojivo obsahující dusík a síru v rychle působící thiosíranové a pozvolna působící elementární formě) a ALL Mikro (kapalné hnojivo obsahující stopové biogenní prvky v jejich dobře využitelných formách). 

07/07/2021

obr